Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž, územný spolok v Trebišove oznamujem záujemcom, že v mesiaci september 2014 začína Kurz opatrovania.

Prihlášky do tohto kurzu si môžete vyzdvihnúť na Územnom spolku SČK, ul. M. R. Štefánika 1161/184, Trebišov.

Telefonické informácie: 056/6722495

 

Libuša Babuľáková, riaditeľka ÚzS SČK Trebišov

 

Cenník - ZNB Maják

Poplatok za sociálnu službu

 

Dospelí:                 1,- €/deň

Deti do 15 rokov:    0,50 €/deň

viac...
Zariadenie núdzového bývania

"Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK"

 

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené

viac...
Špecializované zariadenie Prameň nádeje

 

"Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK"

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba,

viac...